Ar verta keisti bute šildymo prietaisą, neturint techninio projekto

Šildymo prietaiso keitimas, neturint techninio projekto – šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pažeidimo faktas. Daugiabučio namo bute padaryti šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pažeidimo faktai nustatomi atliekant šilumos įrenginių apžiūras. Nustačius daugiabučio namo buto padarytą Taisyklių pažeidimą bendrijos pirmininkas nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Buto savininkui nesutikus su nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ar atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija sudaryta iš bendrijos pirmininko ar jo įgalioto atstovo, pastato šildymo sistemos prižiūrėtojo ir šilumos tiekėjo atstovų. Jei buto savininkas, bendrijos pirmininkas, šilumos tiekėjas ar šildymo sistemos prižiūrėtojas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai. Komisija nustato pažeidimo faktą ir surašo aktą. Nustatant daugiabučio namo buto savininko padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, dalyvauja ir buto savininkas. Buto savininko atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinantį aktą, neatleidžia buto savininko nuo atsakomybės. Daugiabučio namo buto savininkas gauna nurodymą su terminu, iki kada likviduoti Taisyklių pažeidimus. Už nurodymo nevykdymą teismas gali skirti baudas.