Šildymo prietaisų keitimas

Keičiant šildymo prietaisą, būtina paruošti radiatorių keitimo techninį projektą. Atliekant projektą, skaičiuojamas kiekvienas stovas. Įvertinami visuose aukštuose esančių patalpų nuostoliai, įtekančio į radiatorių vandens ir patalpos vidaus temperatūra. Apskaičiuojamas cirkuliuojančio vandens kiekis stove, į radiatorių įtekančio ir ištekančio šildančio vandens temperatūros, šildymo prietaiso galia.

Keičiant šildymo prietaisą, rekomenduojama atrevizuoti (išvalyti) 3-jų eigų kraną, kad šildymo sezono metu būtų galima nustatyti tinkamą trijų eigų krano padėtį. Trijų eigų krano padėtis nustatoma matuojant į šildymo prietaisą įtekančio ir ištekančio vandens temperatūrų skirtumą. Duomenys trieigių kranų reguliavimui pateikiami šildymo prietaisų keitimo projekte. Reguliavimo metu būtina įvertinti lauko oro temperatūrą. Reguliavimas atliekamas tik vieną kartą (pakeitus šildymo prietaisą). Reguliavimą privalo atlikti šildymo sistemos prižiūrėtojas.

Siekiant nepakenkti kitų patalpų šildymui – labai svarbu nustatyti tinkamą trieigio krano padėtį.

Ar verta keisti bute šildymo prietaisą, neturint techninio projekto

Šildymo prietaiso keitimas, neturint techninio projekto – šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pažeidimo faktas. Daugiabučio namo bute padaryti šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pažeidimo faktai nustatomi atliekant šilumos įrenginių apžiūras. Nustačius daugiabučio namo buto padarytą Taisyklių pažeidimą bendrijos pirmininkas nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Buto savininkui nesutikus su nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ar atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija sudaryta iš bendrijos pirmininko ar jo įgalioto atstovo, pastato šildymo sistemos prižiūrėtojo ir šilumos tiekėjo atstovų. Jei buto savininkas, bendrijos pirmininkas, šilumos tiekėjas ar šildymo sistemos prižiūrėtojas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai. Komisija nustato pažeidimo faktą ir surašo aktą. Nustatant daugiabučio namo buto savininko padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, dalyvauja ir buto savininkas. Buto savininko atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinantį aktą, neatleidžia buto savininko nuo atsakomybės. Daugiabučio namo buto savininkas gauna nurodymą su terminu, iki kada likviduoti Taisyklių pažeidimus. Už nurodymo nevykdymą teismas gali skirti baudas.

Šildymo sistemų balansavimas

Šildymo sistemos stovuose turi būti įrengtos hidraulinio balansavimo priemonės, turinčios graduotas nustatymo skales, sudarančios galimybę matuoti ir reguliuoti šilumnešio debitą ir temperatūrą ir aprūpintos techninėmis reguliavimo charakteristikomis.

Stove tekančio vandens kiekis nustatomas balansiniu ventiliu ir išmatuojamas naudojant prietaisą. Todėl balansiniame ventilyje turi būti įrengta skalė, rodanti kiek pradarytas ventilis ir du antgaliai srauto matavimo prietaisui prijungti. Balansiniai ventiliai įrengiami grąžinamo vandens stovuose rūsyje. Įrengus balansinius ventilius yra galimybė tinkamai paskirstyti šilumą daugiabučiame name sumažinamas šilumos energijos suvartojimas.

Kokios asmens, atsakingo už šilumos ūkį pareigos

Asmens, atsakingo už  įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą.

Yra dvi pagrindinė pareigos:

  • pasirinkti šilumos punkto ir šildymo sistemos prižiūrėtoją, sudaryti sutartį techniškai prižiūrėti ir technologiškai valdyti,
  • kontroliuoti prižiūrėtojo darbą.

Atsakingu už bendrijos šilumos ūkį asmeniu gali būti bendrijos pirmininkas ar kitas asmuo, bet ne tas kuris prižiūri šilumos punktą ar šildymo sistemą. Atsakingu už bendrijos šilumos ūkį asmuo, privalo turinti reikiamą kvalifikaciją ir energetikos darbuotojo pažymėjimą.

Kokie šildymo sistemos priežiūros darbai

Pastato šildymo sistemos priežiūros būtiniausi darbai:

  • ne rečiau kaip kas dvi savaitės atliekama pastato šildymo sistemos magistralių ir stovų jungčių prie magistralių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra;
  • ne rečiau kaip kas dvi savaitės tikrinama šilumnešio temperatūra (matuojama kontroliniuose taškuose). Kontroliniais taškais laikomos atkarpas ties kiekvieno stovo viduriu, esančios 0,2–0,5 m atstumu nuo atšakų į šildymo prietaisus (penkių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 3 aukšte, devynių aukštų pastate kontrolinis taškas bus 5 aukšte, panašiai nustatomos kontrolinių taškų vietos kitokio aukščio pastatuose.

Prižiūrėtojas turi teisę:

  • ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus apžiūrėti buto savininkui priklausančių šilumos įrenginių būklę,
  • patikrinti apskaitos prietaisų būklę ir rodmenis.