1. Bendrosios nuostatos
  2. Energetikos darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai
  3. Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai
  4. Atestavimo tvarka
  5. Energetikos darbuotojų pažymėjimų registras
  6. Pareiškėjo teisės ir pareigos
  7. Sertifikavimo įstaigos funkcijos ir įsipareigojimai
  8. Atestavimo ginčų sprendimas

1. Bendrosios nuostatos

1. Šis energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos aprašas nustato Doterma UAB Sertifikavimo įstaigos (toliau vadinama – Sertifikavimo įstaiga) atliekamo energetikos darbuotojų atestavimo bendrąją tvarką ir yra skirtas energetikos darbuotojams, norintiems įgyti ar patvirtinti kvalifikaciją, egzaminuotojams bei egzamino stebėtojams.

2. Energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos aprašas (toliau vadinama – sertifikavimo schemos aprašas) parengtas vadovaujantis dokumentais:

2.1. Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ (toliau vadinama – Standartas);

2.2. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 (toliau vadinama – Aprašas).

3. Sertifikavimo schemos apraše vartojamos sąvokos, terminai ir apibrėžtys, nurodytos Aprašo 10 punkte ir Standarto 3 punkte.

4. Energetikos darbuotojus atestuoja Sertifikavimo įstaiga pagal energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą, suderintą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau Valstybinė energetikos inspekcija).

5. Energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schema nurodyta 1priede.

2. Energetikos darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai

6. Energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovams (pavaduotojams) ar jų įgaliotiems asmenims, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, keliami kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti Aprašo 16 punkte.

7. Energetikos įrenginius eksploatuojantiems inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojams (darbų organizavimo vadovams ir darbų vadovams ir pan.) keliami kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti Aprašo 18 punkte.

8. Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojams, kurių išsilavinimas neatitinka Aprašo 18 punkte nustatytų išsilavinimo reikalavimų, gali būti toliau periodiškai atestuojami pagal Aprašo 42 punkte nustatytas nuostatas.

9. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti 2 priede.

3. Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai

10. Energetikos įmonių vadovų (pavaduotojų) ar jų įgaliotų asmenų, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai nurodyti Aprašo 20 punkte.

11. Energetikos darbuotojų, kurie tiesiogiai eksploatuoja energetikos įrenginius, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai nurodyti Aprašo 21 punkte.

12. Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo rezultatai turi būti įforminami kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumente.

4. Atestavimo tvarka

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

13. Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašas pagal energetikos darbuotojų kategorijas yra nustatytas Aprašo 2 priede.

14. Atestavimo metu žinios tikrinamos naudojantis testais iš energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir energetikos objektų gaisrinės saugos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų, reguliuojančių energetikos veiklą.

15. Energetikos darbuotojų profesinių žinių vertinimo programos, kuriose nurodytas mokymosi literatūros sąrašas, pateikiamos atestavimo dokumentuose (ED 02 – 01 ÷ 03), Sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje www.doterma.lt

II. ATESTAVIMO RŪŠYS IR PERIODAI

16. Aprašo 28 punkte yra nustatytos šios atestavimo rūšys: pradinis, periodinis, papildomas.

17. Energetikos darbuotojų atestavimo periodai nustatyti Aprašo punktuose: pradinio – 29 punkte, periodinio – 30 punkte, papildomo – 31 punkte.

III. REGISTRAVIMAS ATESTACIJAI

18. Sertifikavimo įstaiga registruoja pareiškėjus pradiniam, periodiniam ar papildomam atestavimui.

19. Pareiškėjas, norintis atestuotis, pateikia sertifikavimo įstaigai dokumentus:

19.1. užpildytą paraišką (3 priedas);

19.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir nuotrauką;

19.3. asmens išsilavinimo (diplomų, kursų baigimo pažymėjimų) kopijas;

19.4. gyvenimo aprašymą (4 priedas);

19.5. specialiųjų kursų baigimo pažymėjimų, nurodytų 2 priede, kopijas;

19.6. kvalifikacijos kėlimo dokumentus (atestuojamiems periodiškai arba papildomai).

20. Jeigu pareiškėjas yra atestuojamo darbuotojo darbdavys, kartu su paraiška pateikiamas darbdavio raštas, kuriame patvirtinama, kad energetikos darbuotojas moka dirbti su atitinkamais įrenginiais ir susipažinęs su darbų saugos taisyklėmis.

21. Už paraiškos duomenų teisingumą atsakingas paraišką pasirašęs asmuo.

22. Sertifikavimo įstaiga, gavusi užpildytą paraišką ir kitus pridedamus dokumentus, supažindina pareiškėją su energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schema, paslaugų įkainiais ir su pareiškėju pasirašo sutartį.

23. Sertifikavimo įstaiga per 3 darbo dienas patikrina pateiktus dokumentus ir nustato, ar pareiškėjas atitinka energetikos darbuotojui keliamus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą.

24. Kai pareiškėjo pateikti dokumentai įrodo jo atitikimą energetikos darbuotojui keliamiems reikalavimams, pareiškėjui leidžiama atestuotis per 15 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos.

25. Kai pareiškėjo pateikti dokumentai neįrodo pareiškėjo atitikimo energetikos darbuotojui keliamiems reikalavimams, pareiškėjas privalo per 3 darbo dienas papildyti paraiškos dokumentus ir pateikti sertifikavimo įstaigai.

26. Jeigu pateikus papildomus dokumentus pareiškėjas neatitinka energetikos darbuotojui keliamų kvalifikacinių reikalavimų, jo žinios nevertinamos. Pareiškėjas informuojamas nurodant priežastį.

27. Užtikrinant objektyvų ir sistemišką atestavimo procesą, atliekant pateiktų dokumentų, įrodančių energetikos darbuotojo atitikimą keliamiems reikalavimams patikrą ir vertininimą, privalomas egzaminų komisijos pirmininko dalyvavimas.

IV. EGZAMINAVIMAS

28. Užtikrinant atestavimo proceso nešališkumą ir objektyvumą kandidatus egzaminuoja Sertifikavino įstaigos vadovo įsakymu sudaryta ne mažiau kaip trijų kompetetingų specialistų egzaminų komisija.

29. Egzamino metu (naudojant kompiuterinę testavimo sistemą) programinė įranga pateikia 60 klausimų testą su ne mažiau kaip 3 atsakymo variantais, iš kurių vienas yra teisingas. Atsakydamas į klausimą, atestuojamas asmuo pasirenka, jo manymu, teisingą atsakymą.

30. Egzaminas vykdomas valstybine lietuvių kalba.

31. Kandidatų kvalifikacijos tikrinimo vieta ir laikas pranešami telefonu arba elektroniniu paštu.

32. Egzaminuojamieji privalo atvykti laiku, su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įmokos už atestavimą kvitą. Egzamino metu draudžiama naudotis informacinėmis priemonėmis (mobiliuoju telefonu, nešiojamuoju kompiuteriu, papildoma literatūra). Privalo laikytis drausmės ir savarankiškai atsakyti į testo klausimus.

33. Egzaminuotojui ar egzamino stebėtojui įtarus egzaminuojamąjį kandidatą nesąžiningumu, kandidatas įspėjamas arba gali būti pašalintas iš egzamino. Pašalinus egzaminuojamąjį kandidatą iš egzamino, egzaminuotojas padaro įrašą egzamino protokole, kad kandidatas egzamino neišlaikė.

34. Egzamino trukmė – ne daugiau kaip 2 val.

35. Atlikus testavimą, programinė įranga susumuoja atestuojamųjų rezultatus, pateikia egzaminuojamo kandidato teisingai atsakytų klausimų skaičių bei procentą ir kitas testavimo ataskaitas.

36. Testų vertinimą organizuoja egzaminų komisijos pirmininkas. Egzaminų komisija atsako už testų vertinimo rezultatus. Testai vertinami pažymint teisingai atsakytus klausimus. Testo vertinimas teigiamas, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 75 procentus pateiktų klausimų (45 teisingai atsakyti klausimai). Testai vertinami 10 balų sistema, pagal testų vertinimo balų 1 lentelę.

 1 lentelė

Teisingai atsakytų klausimų skaičius Teisingai atsakytų klausimų procentai Testo vertinimo balas
60 – 59 100 – 98 10 (puikiai)
58 – 54 97 – 90 9 (labai gerai)
53 – 49 88 – 82 8 (gerai)
48 – 45 80 – 75 7 (patenkinamai)
44 ir mažiau 73 ir mažiau Egzaminas neišlaikytas

37. Vertinant egzaminuojamus kandidatus, egzaminų komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys pildo energetikos darbuotojo egzamino protokolą (5 priedas), kuriame surašo rezultatus pagal 1 lentelės reikalavimus.

38. Protokolas parašomas egzamino dieną ir galioja tik su visais komisijos narių ir pirmininko parašais.

39. Egzaminuojami kandidatai su testavimo rezultatais supažindinami pasirašytinai.

40. Egzaminuojamas kandidatas, kuris surinko mažiau kaip 7 vertinimo balus, egzamino neišlaiko. Pakartotinai, parašius prašymą, egzaminą galima laikyti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų.

41. Sertifikavimo įstaigos atsakingas asmuo, įvertinęs egzaminų rezultatus, priima sprendimą asmenį atestuoti/neatestuoti ir užpildo atestavimo dokumentą „Sprendimas dėl energetikos darbuotojo atestavimo“ (6 priedas). Esant sprendimui atestuoti, asmeniui išduodamas energetikos darbuotojo pažymėjimas (Aprašo 5 priedas), kurį pasirašo Sertifikavimo įstaigos vadovas.

42. Išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas (toliau Pažymėjimas) suteikia teisę dirbti Pažymėjime nurodytos kategorijos darbus ir galioja visoje šalyje. Pažymėjimo galiojimo terminai pagal energetikos darbuotojų kategorijas nurodyti Aprašo 30 punkte.

43. Pažymėjimo galiojimas gali būti sustabdytas ir energetikos darbuotojui skirtas papildomas atestavimas Aprašo 31 punkte nustatytais atvejais.

44. Pažymėjimo galiojimą sustabdo Sertifikavimo įstaiga. Pažymėjimo stabdymo terminas derinamas su papildomą atestaciją skyrusiu pareigūnu arba komisija pagal Aprašo 31 punkte nurodytus atvejus.

45. Sertifikavimo įstaigos vadovas raštu informuoja energetikos darbuotoją apie Pažymėjimo galiojimo sustabdymą, nurodydamas priežastis, sustabdymo terminą ir primena apie privalomą papildomą atestaciją.

46. Energetikos darbuotojui neatvykus į papildomą atestaciją Pažymėjimo galiojimas panaikinamas.

47. Sustabdyto Pažymėjimo galiojimas atnaujinamas pateikus Sertifikavimo įstaigai įrodymus, kad Pažymėjimo sustabdymo priežastis yra pašalinta.

48. Panaikinto Pažymėjimo atnaujinimas galimas tik atlikus kvalifikacijos patikrinimą.

5. Energetikos darbuotojų pažymėjimų registras

49. Pažymėjimų registro duomenis tvarko sertifikavimo įstaiga.

50. Pažymėjimų registro duomenys, nurodyti Aprašo 33 punkte, skelbiami Sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje www.doterma.lt

51. Energetikos darbuotojų atestavimo paraiškos dėl atestavimo, gyvenimo aprašymai, atestavimo protokolai, žinių tikrinimo medžiaga saugoma Aprašo 34 punkte nustatytą terminą.

6. Pareiškėjo teisės ir pareigos

52. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Sertifikavimo įstaigą ir gauti išsamią informaciją visais su atestacija susijusiais klausimais.

53. Pareiškėjas privalo laikytis atestavimo proceso reikalavimų.

7. Sertifikavimo įstaigos funkcijos ir įsipareigojimai

54. Sertifikavimo įstaigos pagrindinės funkcijos yra nurodytos Aprašo 13 punkte.

55. Sertifikavimo įstaiga įsipareigoja:

55.1. Atlikti energetikos darbuotojų atestavimą pagal Valstybines energetikos inspekcijos patvirtintą energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą ir laikytis nešališkumo bei objektyvumo principų;

55.2. Pasikeitus atestacijos reikalavimams, informuoti energetikos darbuotojus;

55.3. Užtikrinti, kad skundo pateikimas, tyrimas ir su jais susiję priimti sprendimai nesukels diskriminacinių veiksmų prieš skundo pateikėją ir bus laikomasi visų konfidencialumo reikalavimų.

8. Atestavimo ginčų sprendimas

56. Ginčų dėl atestavimo ar dėl kitų priežasčių, susijusių su atestavimo procesu, sprendimų tvarka nurodyta Aprašo 36, 37, 38, 39 punktuose.

57. Apeliacinei komisijai nurodžius Sertifikavimo įstaigai iš naujo atestuoti kandidatą, mokestis už atestavimą netaikomas.

 

Energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą energetikos veiklos srityje, jei toks reikalavimas yra nustatytas pareigybės aprašyme ar nuostatuose, taip pat turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (specialistai), statantys (montuojantys) energetikos objektus ir įrenginius, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir mokymo įstaigos specializuotų kursų (atitinkančių atliekamą darbą) baigimo pažymėjimą.

Energetikos įrenginius eksploatuojantys inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (darbų organizavimo vadovai ir darbų vadovai ir pan.) privalo turėti ne žemesnį  kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų), gamtos  mokslų (fizikos, chemijos, medžiagotyros ir (ar) aplinkotyros ) srities išsilavinimą  arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir mokymo įstaigoje arba įmonėje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą. Taip pat šie darbuotojai  turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių  energetikos įrenginių  įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos  taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą,  reikalavimus  pagal užimamas pareigas(pareigystės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka  aukščiau minėtų išsilavinimo reikalavimų, bet jeigu jie buvo atestuoti iki 2013 m.liepos 1 d. ir turi ne žemesnį kaip techninį specialujį vidurinį išsilavinimą (politechnikumo  ar technikumo baigimo diplomas išduotas iki 1995 m.) arba aukštesniojo mokslo atitinkamos techninės (energetikos, technologijos mokslų, statybos, inžinerjos) srities išsilavinimą (aukštesniojo mokslo baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.), gali būti toliau periodiškai atestuojami.

Energetikos įrenginius eksploatuojantys, montuojantys  specialistai, darbininkai turi turėti  mokymo įstaigoje, įmonėje ar kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose išklausytų  kursų (ne mažiau kaip 16 akademinių valandų trukmės), suteikiančių  technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą. Taip pat šie specialistai, darbininkai turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių  energetikos įrenginių  įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos  taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą,  reikalavimus  pagal užimamas pareigas (pareigystės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

Veiklos sritis – šilumos vartojimas

Eil.Nr. Energetikos darbuotojų kategorija Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės Specializuotų kursų baigimo pažymėjimo, (mokymo programų) pavadinimas
1. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą. Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.  
2. Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį). Organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.

Atsakingų asmenų už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį mokymo programa arba Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa.

3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių3 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą. Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo4 (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.

Atsakingo asmens už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį mokymo programa arba Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa.

Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa.

 

4. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai, darbininkai. Eksploatuoti4 (technolologiškai valdyti, techniškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.

Specialistai:
Atsakingo asmens už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį mokymo programa arba Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa.
Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa.

Darbininkai:
Darbdavio nurodymu, specializuotų kursų baigimas pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

Pastabos:

  1. 3 Struktūriniai padaliniai yra ne įmonės teritorijoje ir savo sudėtyje turi pavaldžių padalinių.
  2. 4 Galima nurodyti ir atskiras eksploatavimo darbų rūšis, pvz., „tecnologinis valdymas“.

Energetikos darbuotojai, kurie tiesiogiai eksploatuoja  šilumos įrenginius pagal einamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą, vadovaujantis iš anksto parengtomis kvalifikacijos tobulinimo programomis, turi savo kvalifikaciją tobulinti energetikos įmonėse arba atitinkamose mokymo įstaigose. Energetikos darbuotojų kategorijų (pareigybių), kurias užimantys asmenys privalo periodiškai kelti savo kvalifikaciją, sąrašą nustato energetikos įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Kvalifikacijos tobulinimo trukmė priklauso nuo energetikos įrenginių sudėtingumo ir energetikos darbuotojo praktinio ir teorinio pasirengimo ir turi būti ne mažesnė kaip 16 akademinių valandų per metus.

Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, statantys (montuojantys) energetikos objektus ir įrenginius, privalo periodiškai tobulinti kvalifikaciją. Šie asmenys ne rečiau kaip kas 5 metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų.