Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai

Energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą energetikos veiklos srityje, jei toks reikalavimas yra nustatytas pareigybės aprašyme ar nuostatuose, taip pat turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus pagal užimamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (specialistai), statantys (montuojantys) energetikos objektus ir įrenginius, privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir mokymo įstaigos specializuotų kursų (atitinkančių atliekamą darbą) baigimo pažymėjimą.

Energetikos įrenginius eksploatuojantys inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai (darbų organizavimo vadovai ir darbų vadovai ir pan.) privalo turėti ne žemesnį  kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų), gamtos  mokslų (fizikos, chemijos, medžiagotyros ir (ar) aplinkotyros ) srities išsilavinimą  arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir mokymo įstaigoje arba įmonėje kursų (programų), suteikiančių teisinių ir technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą. Taip pat šie darbuotojai  turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių  energetikos įrenginių  įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos  taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą,  reikalavimus  pagal užimamas pareigas(pareigystės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.

Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, kurių išsilavinimas neatitinka  aukščiau minėtų išsilavinimo reikalavimų, bet jeigu jie buvo atestuoti iki 2013 m.liepos 1 d. ir turi ne žemesnį kaip techninį specialujį vidurinį išsilavinimą (politechnikumo  ar technikumo baigimo diplomas išduotas iki 1995 m.) arba aukštesniojo mokslo atitinkamos techninės (energetikos, technologijos mokslų, statybos, inžinerjos) srities išsilavinimą (aukštesniojo mokslo baigimo diplomas išduotas iki 2000 m.), gali būti toliau periodiškai atestuojami.

Energetikos įrenginius eksploatuojantys, montuojantys  specialistai, darbininkai turi turėti  mokymo įstaigoje, įmonėje ar kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose išklausytų  kursų (ne mažiau kaip 16 akademinių valandų trukmės), suteikiančių  technologinių žinių, reikalingų atitinkamai veiklos sričiai, baigimo pažymėjimą. Taip pat šie specialistai, darbininkai turi išmanyti norminių teisės aktų, reglamentuojančių  energetikos įrenginių  įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos, energetikos objektų gaisrinės saugos  taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą,  reikalavimus  pagal užimamas pareigas (pareigystės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą.