Atestavimo komisija

Siekiant užtikrinti darbuotojų atestavimo proceso nešališkumą ir objektyvumą, sertifikavimo įstaigos direktoriaus įsakymu, sudaroma nepriklausoma, ne mažesnė kaip trijų asmenų šilumos energetikos darbuotojų atestavimo komisija.

Atestavimo komisijos personalas nėra sertifikavimo įstaigos darbuotojai ir dirba pagal autorinės sutarties su sertifikavimo įstaiga sąlygomis.

Komisijos pirmininkas privalo turėti šilumos energetikos srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5-rių metų praktinio darbo stažą šilumos energetikos veiklos srityje.

Komisijos nariai privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį atitinkamos energetikos (technologijos mokslų), gamtos mokslų (fizikos, chemijos, medžiagotyros ir (ar) aplinkotyros) srities išsilavinimą arba inžinerijos ir inžinerinių profesijų aukštąjį koleginį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3-rių metų praktinio darbo stažą šilumos energetikos veiklos srityje.

Šilumos energetikos darbuotojų atestavimo komisijoje dirbantis personalas neturi teisės egzaminuoti kandidato, kurį jis mokė dvejų metų laikotarpiu nuo mokymo veiklos užbaigimo datos.

Atestavimo komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principais, asmenine komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai paskirtų funkcijų vykdymą bei sprendimų priėmimo nešališkumą.