Sertifikavimo schemos aprašymas

  1. Bendrosios nuostatos
  2. Energetikos darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai
  3. Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai
  4. Atestavimo tvarka
  5. Energetikos darbuotojų pažymėjimų registras
  6. Pareiškėjo teisės ir pareigos
  7. Sertifikavimo įstaigos funkcijos ir įsipareigojimai
  8. Atestavimo ginčų sprendimas

1. Bendrosios nuostatos

1. Šis energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos aprašas nustato Doterma UAB Sertifikavimo įstaigos (toliau vadinama – Sertifikavimo įstaiga) atliekamo energetikos darbuotojų atestavimo bendrąją tvarką ir yra skirtas energetikos darbuotojams, norintiems įgyti ar patvirtinti kvalifikaciją, egzaminuotojams bei egzamino stebėtojams.

2. Energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemos aprašas (toliau vadinama – sertifikavimo schemos aprašas) parengtas vadovaujantis dokumentais:

2.1. Lietuvos standartas LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)“ (toliau vadinama – Standartas);

2.2. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 (toliau vadinama – Aprašas).

3. Sertifikavimo schemos apraše vartojamos sąvokos, terminai ir apibrėžtys, nurodytos Aprašo 10 punkte ir Standarto 3 punkte.

4. Energetikos darbuotojus atestuoja Sertifikavimo įstaiga pagal energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą, suderintą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau Valstybinė energetikos inspekcija).

5. Energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schema nurodyta 1priede.

2. Energetikos darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai

6. Energetikos įmonių, kurios neeksploatuoja valstybinės svarbos energetikos objektų, vadovams (pavaduotojams) ar jų įgaliotiems asmenims, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, keliami kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti Aprašo 16 punkte.

7. Energetikos įrenginius eksploatuojantiems inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojams (darbų organizavimo vadovams ir darbų vadovams ir pan.) keliami kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti Aprašo 18 punkte.

8. Inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojams, kurių išsilavinimas neatitinka Aprašo 18 punkte nustatytų išsilavinimo reikalavimų, gali būti toliau periodiškai atestuojami pagal Aprašo 42 punkte nustatytas nuostatas.

9. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti 2 priede.

3. Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai

10. Energetikos įmonių vadovų (pavaduotojų) ar jų įgaliotų asmenų, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai nurodyti Aprašo 20 punkte.

11. Energetikos darbuotojų, kurie tiesiogiai eksploatuoja energetikos įrenginius, kvalifikacijos tobulinimo reikalavimai nurodyti Aprašo 21 punkte.

12. Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo rezultatai turi būti įforminami kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumente.

4. Atestavimo tvarka

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

13. Šilumos energetikos sektoriaus darbuotojų, kurie privalo būti atestuojami, sąrašas pagal energetikos darbuotojų kategorijas yra nustatytas Aprašo 2 priede.

14. Atestavimo metu žinios tikrinamos naudojantis testais iš energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos ir energetikos objektų gaisrinės saugos taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitų norminių teisės aktų, reguliuojančių energetikos veiklą.

15. Energetikos darbuotojų profesinių žinių vertinimo programos, kuriose nurodytas mokymosi literatūros sąrašas, pateikiamos atestavimo dokumentuose (ED 02 – 01 ÷ 03), Sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje www.doterma.lt

II. ATESTAVIMO RŪŠYS IR PERIODAI

16. Aprašo 28 punkte yra nustatytos šios atestavimo rūšys: pradinis, periodinis, papildomas.

17. Energetikos darbuotojų atestavimo periodai nustatyti Aprašo punktuose: pradinio – 29 punkte, periodinio – 30 punkte, papildomo – 31 punkte.

III. REGISTRAVIMAS ATESTACIJAI

18. Sertifikavimo įstaiga registruoja pareiškėjus pradiniam, periodiniam ar papildomam atestavimui.

19. Pareiškėjas, norintis atestuotis, pateikia sertifikavimo įstaigai dokumentus:

19.1. užpildytą paraišką (3 priedas);

19.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir nuotrauką;

19.3. asmens išsilavinimo (diplomų, kursų baigimo pažymėjimų) kopijas;

19.4. gyvenimo aprašymą (4 priedas);

19.5. specialiųjų kursų baigimo pažymėjimų, nurodytų 2 priede, kopijas;

19.6. kvalifikacijos kėlimo dokumentus (atestuojamiems periodiškai arba papildomai).

20. Jeigu pareiškėjas yra atestuojamo darbuotojo darbdavys, kartu su paraiška pateikiamas darbdavio raštas, kuriame patvirtinama, kad energetikos darbuotojas moka dirbti su atitinkamais įrenginiais ir susipažinęs su darbų saugos taisyklėmis.

21. Už paraiškos duomenų teisingumą atsakingas paraišką pasirašęs asmuo.

22. Sertifikavimo įstaiga, gavusi užpildytą paraišką ir kitus pridedamus dokumentus, supažindina pareiškėją su energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schema, paslaugų įkainiais ir su pareiškėju pasirašo sutartį.

23. Sertifikavimo įstaiga per 3 darbo dienas patikrina pateiktus dokumentus ir nustato, ar pareiškėjas atitinka energetikos darbuotojui keliamus bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pagal einamas pareigas ar faktiškai atliekamą darbą.

24. Kai pareiškėjo pateikti dokumentai įrodo jo atitikimą energetikos darbuotojui keliamiems reikalavimams, pareiškėjui leidžiama atestuotis per 15 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos.

25. Kai pareiškėjo pateikti dokumentai neįrodo pareiškėjo atitikimo energetikos darbuotojui keliamiems reikalavimams, pareiškėjas privalo per 3 darbo dienas papildyti paraiškos dokumentus ir pateikti sertifikavimo įstaigai.

26. Jeigu pateikus papildomus dokumentus pareiškėjas neatitinka energetikos darbuotojui keliamų kvalifikacinių reikalavimų, jo žinios nevertinamos. Pareiškėjas informuojamas nurodant priežastį.

27. Užtikrinant objektyvų ir sistemišką atestavimo procesą, atliekant pateiktų dokumentų, įrodančių energetikos darbuotojo atitikimą keliamiems reikalavimams patikrą ir vertininimą, privalomas egzaminų komisijos pirmininko dalyvavimas.

IV. EGZAMINAVIMAS

28. Užtikrinant atestavimo proceso nešališkumą ir objektyvumą kandidatus egzaminuoja Sertifikavino įstaigos vadovo įsakymu sudaryta ne mažiau kaip trijų kompetetingų specialistų egzaminų komisija.

29. Egzamino metu (naudojant kompiuterinę testavimo sistemą) programinė įranga pateikia 60 klausimų testą su ne mažiau kaip 3 atsakymo variantais, iš kurių vienas yra teisingas. Atsakydamas į klausimą, atestuojamas asmuo pasirenka, jo manymu, teisingą atsakymą.

30. Egzaminas vykdomas valstybine lietuvių kalba.

31. Kandidatų kvalifikacijos tikrinimo vieta ir laikas pranešami telefonu arba elektroniniu paštu.

32. Egzaminuojamieji privalo atvykti laiku, su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, įmokos už atestavimą kvitą. Egzamino metu draudžiama naudotis informacinėmis priemonėmis (mobiliuoju telefonu, nešiojamuoju kompiuteriu, papildoma literatūra). Privalo laikytis drausmės ir savarankiškai atsakyti į testo klausimus.

33. Egzaminuotojui ar egzamino stebėtojui įtarus egzaminuojamąjį kandidatą nesąžiningumu, kandidatas įspėjamas arba gali būti pašalintas iš egzamino. Pašalinus egzaminuojamąjį kandidatą iš egzamino, egzaminuotojas padaro įrašą egzamino protokole, kad kandidatas egzamino neišlaikė.

34. Egzamino trukmė – ne daugiau kaip 2 val.

35. Atlikus testavimą, programinė įranga susumuoja atestuojamųjų rezultatus, pateikia egzaminuojamo kandidato teisingai atsakytų klausimų skaičių bei procentą ir kitas testavimo ataskaitas.

36. Testų vertinimą organizuoja egzaminų komisijos pirmininkas. Egzaminų komisija atsako už testų vertinimo rezultatus. Testai vertinami pažymint teisingai atsakytus klausimus. Testo vertinimas teigiamas, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 75 procentus pateiktų klausimų (45 teisingai atsakyti klausimai). Testai vertinami 10 balų sistema, pagal testų vertinimo balų 1 lentelę.

 1 lentelė

Teisingai atsakytų klausimų skaičius Teisingai atsakytų klausimų procentai Testo vertinimo balas
60 – 59 100 – 98 10 (puikiai)
58 – 54 97 – 90 9 (labai gerai)
53 – 49 88 – 82 8 (gerai)
48 – 45 80 – 75 7 (patenkinamai)
44 ir mažiau 73 ir mažiau Egzaminas neišlaikytas

37. Vertinant egzaminuojamus kandidatus, egzaminų komisijos pirmininko paskirtas komisijos narys pildo energetikos darbuotojo egzamino protokolą (5 priedas), kuriame surašo rezultatus pagal 1 lentelės reikalavimus.

38. Protokolas parašomas egzamino dieną ir galioja tik su visais komisijos narių ir pirmininko parašais.

39. Egzaminuojami kandidatai su testavimo rezultatais supažindinami pasirašytinai.

40. Egzaminuojamas kandidatas, kuris surinko mažiau kaip 7 vertinimo balus, egzamino neišlaiko. Pakartotinai, parašius prašymą, egzaminą galima laikyti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų.

41. Sertifikavimo įstaigos atsakingas asmuo, įvertinęs egzaminų rezultatus, priima sprendimą asmenį atestuoti/neatestuoti ir užpildo atestavimo dokumentą „Sprendimas dėl energetikos darbuotojo atestavimo“ (6 priedas). Esant sprendimui atestuoti, asmeniui išduodamas energetikos darbuotojo pažymėjimas (Aprašo 5 priedas), kurį pasirašo Sertifikavimo įstaigos vadovas.

42. Išduotas energetikos darbuotojo pažymėjimas (toliau Pažymėjimas) suteikia teisę dirbti Pažymėjime nurodytos kategorijos darbus ir galioja visoje šalyje. Pažymėjimo galiojimo terminai pagal energetikos darbuotojų kategorijas nurodyti Aprašo 30 punkte.

43. Pažymėjimo galiojimas gali būti sustabdytas ir energetikos darbuotojui skirtas papildomas atestavimas Aprašo 31 punkte nustatytais atvejais.

44. Pažymėjimo galiojimą sustabdo Sertifikavimo įstaiga. Pažymėjimo stabdymo terminas derinamas su papildomą atestaciją skyrusiu pareigūnu arba komisija pagal Aprašo 31 punkte nurodytus atvejus.

45. Sertifikavimo įstaigos vadovas raštu informuoja energetikos darbuotoją apie Pažymėjimo galiojimo sustabdymą, nurodydamas priežastis, sustabdymo terminą ir primena apie privalomą papildomą atestaciją.

46. Energetikos darbuotojui neatvykus į papildomą atestaciją Pažymėjimo galiojimas panaikinamas.

47. Sustabdyto Pažymėjimo galiojimas atnaujinamas pateikus Sertifikavimo įstaigai įrodymus, kad Pažymėjimo sustabdymo priežastis yra pašalinta.

48. Panaikinto Pažymėjimo atnaujinimas galimas tik atlikus kvalifikacijos patikrinimą.

5. Energetikos darbuotojų pažymėjimų registras

49. Pažymėjimų registro duomenis tvarko sertifikavimo įstaiga.

50. Pažymėjimų registro duomenys, nurodyti Aprašo 33 punkte, skelbiami Sertifikavimo įstaigos interneto svetainėje www.doterma.lt

51. Energetikos darbuotojų atestavimo paraiškos dėl atestavimo, gyvenimo aprašymai, atestavimo protokolai, žinių tikrinimo medžiaga saugoma Aprašo 34 punkte nustatytą terminą.

6. Pareiškėjo teisės ir pareigos

52. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Sertifikavimo įstaigą ir gauti išsamią informaciją visais su atestacija susijusiais klausimais.

53. Pareiškėjas privalo laikytis atestavimo proceso reikalavimų.

7. Sertifikavimo įstaigos funkcijos ir įsipareigojimai

54. Sertifikavimo įstaigos pagrindinės funkcijos yra nurodytos Aprašo 13 punkte.

55. Sertifikavimo įstaiga įsipareigoja:

55.1. Atlikti energetikos darbuotojų atestavimą pagal Valstybines energetikos inspekcijos patvirtintą energetikos darbuotojų kategorijų sertifikavimo schemą ir laikytis nešališkumo bei objektyvumo principų;

55.2. Pasikeitus atestacijos reikalavimams, informuoti energetikos darbuotojus;

55.3. Užtikrinti, kad skundo pateikimas, tyrimas ir su jais susiję priimti sprendimai nesukels diskriminacinių veiksmų prieš skundo pateikėją ir bus laikomasi visų konfidencialumo reikalavimų.

8. Atestavimo ginčų sprendimas

56. Ginčų dėl atestavimo ar dėl kitų priežasčių, susijusių su atestavimo procesu, sprendimų tvarka nurodyta Aprašo 36, 37, 38, 39 punktuose.

57. Apeliacinei komisijai nurodžius Sertifikavimo įstaigai iš naujo atestuoti kandidatą, mokestis už atestavimą netaikomas.