Žinių vertinimo programos

 1. Asmens, atsakingo už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmens, atsakingo už šilumos ūkį) bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa
 2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programaPastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa
 3. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojančių specialistų, darbininkų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa

1. Asmens, atsakingo už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmens, atsakingo už šilumos ūkį) bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Veiklos sritis – šilumos vartojimas.

Energetikos darbuotojo kategorija – asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo atsakingas už šilumos ūkį).

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės – organizuoti įmonės ar pastato šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimą.

Atestavimo rūšys – pradinis, periodinis, papildomas.

Šilumos įrenginių galia – iki 1 MW, 10 MW.

II. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

Eil. Nr. Temos pavadinimas
1. Šilumos punktų įrenginiai.
2. Karšto vandens sistemų įrenginiai.
3. Pastatų šildymo sistemų įranga.
4. Šilumos apskaitos prietaisai.
5. Karšto vandens sistemų apskaitos prietaisai.
6. Techniniai reikalavimai šilumos punktų įrengimui.
7. Techniniai reikalavimai karšto vandens sistemų įrengimui.
8. Techniniai reikalavimai pastatų šildymo sistemų įrengimui.
9. Šilumos vartojimo įrenginių prijungimas.
10. Šilumos apskaitos prietaisai ir jų įrengimas bei priežiūra.
11. Karšto vandens sistemų apskaitos prietaisų įrengimas ir priežiūra.
12. Metrologinė priežiūra.
13. Pastato šilumos įrenginių pertvarkymas.
14. Pastato šilumos įrenginių atjungimas.
15. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo įgyvendinimas.
16. Šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimas.
17. Šilumos punkto įrenginių technologinis valdymas.
18. Pastato šildymo sistemos technologinis valdymas.
19. Pastato karšto vandens sistemos technologinis valdymas.
20. Šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros darbai ir jų periodiškumas.
21. Vamzdynų ir armatūros hidraulinis bandymas.
22. Pastato šildymo sistemos parengimas šildymo sezonui.
23. Asmens, atsakingo šilumos ūkį, teisės, pareigos ir atsakomybė.
24. Prižiūrėtojo teisės, pareigos ir atsakomybė.
25. Valdytojo teisės, pareigos ir atsakomybė.
26. Šilumos vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybė.
27. Šilumos naudojimo įrenginių techninė dokumentacija.
28. Pastato šilumos vartojimo įrenginių operatyvinė dokumentacija.
29. Pastato šildymo sistemos aprašas.
30. Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos įrenginius, priešavarinės treniruotės.
31. Darbų sauga eksploatuojant šilumos įrenginius.
32. Bendrieji priešgaisrinės saugos reikalavimai.
33. Pirmosios pagalbos teikimas.

III. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 1. Šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254).
 2. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės (Žin., 2010, Nr. 43-2084).
 3. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo  taisyklės (Žin., 2011, Nr. 76-3673).
 4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488; Žin., 2011, Nr. 97-4575;  Žin., 2011, Nr. 130-6182).
 5. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 85-3175).
 6. Pastatų  šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos (Žin., 2003, Nr. 70-3195; Žin., 2007, Nr. 68-2697; Žin., 2010, Nr. 43-2083; Žin., 2010, Nr. 43-2082).
 7. Daugiabučio namo   šildymo ir karšto vandens sistemų privalomieji reikalavimai   (Žin., 2010, Nr. 84-4442).
 8. Pastatų  šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašas  (Žin., 2009, Nr. 143-6311; Žin., 2010, Nr. 23-1093;  Žin., 2011, Nr. 97-4574; Žin., 2011, Nr. 130-6180).
 9. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės  (Žin., 1999, Nr. 112-3270).
 10. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius  (Žin., 1999, Nr. 80-2372).
 11. J. Gudzinskas, V.Lukoševičius, V. Martinaitis, E.Tuomas. Šilumos vartotojo vadovas. -  LŠTA , Vilnius, 2011.
 12. P.Švenčianas, T. Narbutas. Šiluminė  technika. Kaunas. „Technologija“, 1997.
 13. M. Gedgaudas ir kt. Šilumos tiekimas. 1992.

 2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovų ar jų įgaliotų asmenų, atsakingų už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Veiklos sritis – šilumos vartojimas.

Energetikos darbuotojo kategorija – Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių 1 padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės – Vadovauti pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo (technologinio valdymo, techninės priežiūros, remonto, matavimo, bandymo, paleidimo ir derinimo) darbams.

Atestavimo rūšys – pradinis, periodinis, papildomas.

Šilumos įrenginių galia - iki 1 MW, 10 MW.

II. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

Eil. Nr. Temos pavadinimas
1. Šilumos punktų įrenginiai.
2. Karšto vandens sistemų įrenginiai.
3. Pastatų šildymo sistemų įranga.
4. Šilumos apskaitos prietaisai.
5. Karšto vandens sistemų apskaitos prietaisai.
6. Techniniai reikalavimai šilumos punktų įrengimui.
7. Techniniai reikalavimai karšto vandens sistemų įrengimui.
8. Techniniai reikalavimai pastatų šildymo sistemų įrengimui.
9. Šilumos vartojimo įrenginių prijungimas.
10. Šilumos apskaitos prietaisai ir jų įrengimas bei priežiūra.
11. Karšto vandens sistemų apskaitos prietaisų įrengimas ir priežiūra.
12. Metrologinė priežiūra.
13. Šilumos punkto įrenginių technologinis valdymas.
14. Pastato šildymo sistemos technologinis valdymas.
15. Pastato karšto vandens sistemos technologinis valdymas.
16. Šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros darbai ir jų periodiškumas.
17. Pastato šilumos įrenginių pertvarkymas.
18. Pastato šilumos įrenginių atjungimas.
19. Vamzdynų ir armatūros hidraulinis bandymas.
20. Pastato šildymo sistemos šiluminis bandymas.
21. Pastato šildymo sistemos parengimas šildymo sezonui.
22. Prižiūrėtojo teisės, pareigos ir atsakomybė.
23. Valdytojo teisės, pareigos ir atsakomybė.
24. Šilumos vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybė.
25. Šilumos naudojimo įrenginių techninė dokumentacija.
26. Pastato šilumos vartojimo įrenginių operatyvinė dokumentacija.
27. Pastato šildymo sistemos aprašas.
28. Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos įrenginius, priešavarinės treniruotės.
29. Darbų sauga eksploatuojant šilumos įrenginius.
30. Bendrieji priešgaisrinės saugos reikalavimai.
31. Pirmosios pagalbos teikimas.

III. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 1. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas (Žin., 2012, Nr. 130-6581; Žin., 2013, Nr. 43-2131).
 2. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės (Žin., 2010, Nr. 43-2084).
 3. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 76-3673).
 4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488; Žin., 2011, Nr. 97-4575; Žin., 2011, Nr. 130-6182).
 5. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 85-3175).
 6. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos (Žin., 2003, Nr. 70-3195; Žin., 2007, Nr. 68-2697; Žin., 2010, Nr. 43-2083; Žin., 2010, Nr. 43-2082).
 7. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomieji reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 84-4442).
 8. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 143-6311; Žin., 2010, Nr. 23-1093; Žin., 2011, Nr. 97-4574; Žin., 2011, Nr. 130-6180).
 9. Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2007, Nr. 127-5194).
 10. Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. 159-7219).
 11. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės (Žin., 1999, Nr. 112-3270).
 12. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius (Žin., 1999, Nr. 80-2372).
 13. Suaugusio žmogaus gaivinimo standartas (Žin., 2011-09-06, Nr. 110-5214).
 14. J.Gudzinskas, V.Lukoševičius, V. Martinaitis, E.Tuomas. Šilumos vartotojo vadovas, LŠTA, Vilnius, 2011.
 15. P. Švenčianas, T. Narbutas. Šiluminė technika. Kaunas. „Technologija”, 1997.

 3. Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojančių specialistų, darbininkų bendrųjų ir specialiųjų žinių vertinimo programa

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Veiklos sritis – šilumos vartojimas.

Energetikos darbuotojo kategorija – Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantys specialistai, darbininkai.

Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės – Eksploatuoti (technologiškai valdyti, tech-niškai prižiūrėti, remontuoti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti) pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.

Atestavimo rūšys – pradinis, periodinis, papildomas.

Šilumos įrenginių galia – iki 1 MW, 10 MW.

II. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO PROGRAMA

Eil. Nr. Temos pavadinimas
1. Šilumos punktų įrenginiai.
2. Karšto vandens sistemų įrenginiai.
3. Pastatų šildymo sistemų įranga.
4. Šilumos apskaitos prietaisai.
5. Karšto vandens sistemų apskaitos prietaisai.
6. Techniniai reikalavimai šilumos punktų įrengimui.
7. Techniniai reikalavimai karšto vandens sistemų įrengimui.
8. Techniniai reikalavimai pastatų šildymo sistemų įrengimui.
9. Šilumos vartojimo įrenginių prijungimas.
10. Šilumos apskaitos prietaisai ir jų įrengimas bei priežiūra
11. Karšto vandens sistemų apskaitos prietaisų įrengimas ir priežiūra.
12. Metrologinė priežiūra.
13. Šilumos punkto įrenginių technologinis valdymas.
14. Pastato šildymo sistemos technologinis valdymas.
15. Pastato karšto vandens sistemos technologinis valdymas.
16. Šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros darbai ir jų periodiškumas.
17. Pastato šilumos įrenginių pertvarkymas.
18. Pastato šilumos įrenginių atjungimas.
19. Vamzdynų ir armatūros hidraulinis bandymas.
20. Pastato šildymo sistemos šiluminis bandymas.
21. Pastato šildymo sistemos parengimas šildymo sezonui.
22. Prižiūrėtojo teisės, pareigos ir atsakomybė.
23. Valdytojo teisės, pareigos ir atsakomybė.
24. Šilumos vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybė.
25. Šilumos naudojimo įrenginių techninė dokumentacija.
26. Pastato šilumos vartojimo įrenginių operatyvinė dokumentacija.
27. Pastato šildymo sistemos aprašas.
28. Darbuotojų priešavarinės treniruotės.
29. Darbų sauga eksploatuojant šilumos įrenginius.
30. Bendrieji priešgaisrinės saugos reikalavimai.
31. Pirmosios pagalbos teikimas.

III. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

 1. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas (Žin., 2012, Nr. 130-6581; Žin., 2013, Nr. 43-2131).
 2. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės (Žin., 2010, Nr. 43-2084).
 3. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės (Žin., 2011, Nr. 76-3673).
 4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (Žin., 2010, Nr. 127-6488; Žin., 2011, Nr. 97-4575; Žin., 2011, Nr. 130-6182).
 5. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 85-3175).
 6. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos (Žin., 2003, Nr. 70-3195; Žin., 2007, Nr. 68-2697; Žin., 2010, Nr. 43-2083; Žin., 2010, Nr. 43-2082).
 7. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų privalomieji reikalavimai (Žin., 2010, Nr. 84-4442).
 8. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 143-6311; Žin., 2010, Nr. 23-1093; Žin., 2011, Nr. 97-4574; Žin., 2011, Nr. 130-6180).
 9. Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2007, Nr. 127-5194).
 10. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės (Žin., 1999, Nr. 112-3270).
 11. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius (Žin., 1999, Nr. 80-2372).
 12. J. Gudzinskas, V.Lukoševičius, V. Martinaitis, E.Tuomas. Šilumos vartotojo vadovas, LŠTA, Vilnius, 2011.
 13. P. Švenčianas, T. Narbutas. Šiluminė technika. Kaunas. „Technologija”, 1997.
 14. E. Juodis. Vėdinimas. Vilnius. „Enciklopedija“, 1998.
 15. M. Gedgaudas ir kt. Šilumos tiekimas. 1992.

Kvalifikacijos kėlimas

Kvalifikacijos kėlimo, pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus programa

Programa skirta pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas eksploatuojantiems specialistams, darbininkams.

Tema: Pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija.

Mokymo tikslai Dalyko turinys (pagrindinių temų pavadinimai) Val.
1. Žinoti fizikinius dydžius apibūdinančius šilumos energiją.  Slėgio savoka, jo matavimo prietaisai ir vienetai. Temperatūra, jos matavimo vienetai. Šilumos energijos kiekio matavimo vienetai ir prietaisai.  2
2. Žinoti šilumos punktų sandarą ir mokėti atlikti jų techninę priežiūrą.  Pastatų šilumos punktų pagrindiniai įrenginiai, jų paskirtis ir kons-trukcija. Šilumos punktų schemos. Šilumos punkto hidraulinis bandymas. Pilnai automatizuoto šilumos punkto priežiūros darbai. Automatizuotų šilumos punktų darbo režimų nustatymas.  3
3. Žinoti šildymo sistemų priežiūros darbus.  Šildymo sistemų schemos. Šildymo sistemų plovimas. Šildymo sistemų sandarumo ir stiprumo bandymas. Šildymo sistemos sureguliavimas.  3
4. Žinoti karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros darbus.  Karšto vandens šildytuvų plovimas. Karšto vandens skaitikliai. Karšto vandens sistemos balansavimas. Pasitaikančių nesklandumų priežastys.  2
5. Žinoti darbų saugos reikalavimus.  Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai eksploatuojant šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.  3
6. Žinoti šilumos įrenginių priežiūros reikalavimus.  Taisyklės ir norminiai aktai reglamentuojantys pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciją (priežiūrą).  2
7. Efektyvus šilumos naudojimas.  Gebėti analizuoti efektyvaus šilumos energijos vartojimo klausimus.  1
 Iš viso:    16

Vedant profesinį pokalbį, patikrinus išklausyto kurso medžiagos įsisavinimą, išduodamas pažymėjimas apie išklausytą profesinio parengimo kursų programą.

Stasys  Dobrovolskis (Mokymų koordinatorius)
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 8 683 97457

Kvalifikacijos kėlimo, pagal Energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus programa

Programa skirta šilumos įrenginius montuojantiems specialistams, darbininkams.

Tema: Pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų montavimas, bandymas, derinimas.

Mokymo tikslai Dalyko turinys (pagrindinių temų pavadinimai) Val.
1. Žinoti fizikinius dydžius apibūdinančius šilumos energiją.  Slėgio savoka, jo matavimo prietaisai ir vienetai. Temperatūra, jos matavimo vienetai. Šilumos energijos kiekio matavimo vienetai ir prietaisai.  2
2. Žinoti šilumos punktų sandarą ir mokėti montuoti ir derinti.  Pastatų šilumos punktų pagrindiniai įrenginiai, jų paskirtis ir kons-trukcija. Šilumos punktų schemos. Šilumos punkto hidraulinis bandymas. Reikalavimai šilumos punkto įrangos montavimo darbams. Šilumos punktų  įrangimų derinimas, režimų nustatymas.  3
3. Žinoti šildymo sistemų montavimo bandymo, derinimo darbus.  Šildymo sistemų schemos. Šildymo sistemų plovimas. Šildymo sistemų sandarumo ir stiprumo bandymas. Šildymo sistemos sureguliavimas.  3
4. Žinoti karšto vandens tiekimo sistemų montavimo darbus.  Karšto vandens šildytuvų, skaitikliai, armatūros montavimas.
 Karšto vandens sistemos balansavimas. Termobalansinių ventilių reguliavimas.
 2
5. Žinoti darbų saugos reikalavimus.  Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai montuojant, bandant, derinant šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas.  3
6. Žinoti šilumos įrenginių priežiūros reikalavimus.  Taisyklės ir norminiai aktai reglamentuojantys pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų montavimo, bandymų ir derinimo darbus.  2
7. Efektyvus šilumos naudojimas.  Darbo režimo nustatymo, derinimo darbų įtaka efektyviam šilumos naudojimui.  1
 Iš viso:    16

Po mokymų išduodamas UAB „Doterma“ pažymėjimas apie išklausytą mokymo programą.

Stasys  Dobrovolskis (Mokymų koordinatorius)
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 8 683 97457